Wettelijke bepalingen

KWETS respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via de website, worden geregistreerd in de bestanden van KWETS en worden bijgehouden op het adres van KWETS, Victor Van Sandelaan 134 9230 Wetteren.

Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt KWETS geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst KWETS terzake elke aansprakelijkheid af.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan KWETS, Victor Van Sandelaan 134 9230 Wetteren.

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren.

Wanneer u de website van KWETS raadpleegt, worden tevens volgende gegevens automatisch geregistreerd, zoals uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert en de pagina’s die u raadpleegt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van de website en de dienstverlening te verbeteren.

Deze site maakt gebruik van cookies om analytische gegevens te verzamelen, persoonlijke gegevens worden nooit gelinkt aan deze analytics cookies.

Drupal theme by Kiwi Themes.

Bezoek de Kwets Facebook groep